Vojenské cintoríny z 1. svetovej vojny

V katastri obce sa nachádzajú tri vojnové cintoríny z obdobia prvej svetovej vojny. Dva sa nachádzajú priamo v obci a jeden neďaleko kóty 400, asi 1,5 kilometra juhovýchodne od obce. Vojenský cintorín v archívnych zložkách označovaný ako Krásny Brod č. I. sa nachádza na okraji civilného cintorína v Krásnom Brode. Jeho poloha je jasne definovateľná podľa veľkého železného kríža na betónovom podstavci. Miesto posledného odpočinku tu našlo celkom 273 vojakov. Cintorín pozostáva z piatich masových hrobových šácht. Šachty č. 34, 35, 36 a 40 boli pôvodne označené ako hroby známych vojakov. Počas exhumácii došlo k ich preznačeniu na masové šachty, do ktorých boli exhumovaní ďalší vojaci. V šachte č. 34 je pochovaný Pavel Peršín a s ním ďalších 32 neznámych vojakov. V šachte č. 35 Ivan Hordenko spoločne s 30 neznámymi vojakmi. V šachte č. 36. Jindřich Bujdoso spoločne s 57 neznámymi vojakmi. V šachte č. 40 je pochovaný ríšsky Nemec Bernhard Ehmke spoločne s 32 neznámymi vojakmi. V masovej šachte č. 39 evidujeme 37 neznámych vojakov. V zostávajúcich 48 hroboch je pochovaných 49 neznámych vojakov. Známa je totožnosť iba jedného z nich. V hroboch s číslami 1 až 20, ktoré sú jednotlivé, pôvodný údaj z evidenčných listov uvádza, že v každom hrobe je pochovaný jeden vojak. Tento pôvodný údaj je však preškrtnutý a nahradený údajom 21 padlých vojakov v 20 jednotlivých hroboch Vysvetlenie dáva priložený náčrt, podľa ktorého sa na cintoríne nachádza nielen hrob č. 9, ale aj hrob č. 9a. V hrobe č. 21 je pochovaný Michal Bődy, ktorý zomrel 28.11.1914. U zvyšných padlých vojakov, s výnimkou ríšskeho Nemca BernhardaEhmkeho, ktorý padol 7. mája 1915, je dátum úmrtia neznámy. V súčasnosti je tento vojnový cintorín zrekonštruovaný. Plocha cintorína je pravidelne kosená a udržiavaná. Žiaľ aj na tomto cintoríne absentuje aspoň základná informačnú tabuľa o histórii tohto vojenského cintorína.

Druhý vojnový cintorín sa nachádza v blízkosti zrúcaniny kláštora baziliánov, asi 50 metrov východne od kaplnky. V archívnych zložkách je označovaný ako Krásny Brod č. II. Zložka o tomto vojenskom cintoríne poskytuje iba pomerne skromné informácie. Z náčrtu tohto cintorína a legendy, ktorá je k nemu priložená vyplýva, že na tomto vojenskom cintoríne nachádzajúcom sa neďaleko kláštora baziliánov sa nachádza celkom 10 masových hrobových šácht, v ktorých je pochovaný neznámy počet vojakov. Zvyšných 90 hrobov je jednotlivých. Zložka obsahuje aj niekoľko evidenčných protokolov, z ktorých sa dozvedáme, že v hrobe č. 1 je pochovaný Adolf Beker, v hrobe č. 3 ruský dôstojník Nikita Anobesont a v hrobe č. 14 Alfred Holer. Posledný evidenčný protokol uvádza, že celkovo je na cintoríne pochovaných asi 1006 neznámych vojakov. Odkiaľ žandári z žandárskej stanice v Medzilaborciach, ktorá bola poverená starostlivosťou o vojenské cintoríny v Krásnom Brode, došli k takémuto údaju, nám nie je známe. Totižto ani priložený náčrtok neobsahuje údaje o počtoch pochovaných v jednotlivých šachtách. Podľa pôvodného náčrtu mal tento vojenský cintorín pôdorys štvorca, v ktorom boli relatívne súmerne rozmiestnené hrobové polia. V strede cintorína bol umiestený kríž. Vojenský cintorín neďaleko Monastýra dlhé roky chátral. Ešte v roku 2002 bola cela plocha cintorína zarastená náletovými rastlinami. Hrobové polia vystupovali nad okolitý terén 15 až 20 cm. Na ploche cintorína sa nachádzal drevený pravoslávny kríž a pomník neznámeho svätca. V súčasnosti je cintorín zrekonštruovaný. Celá jeho plocha bola vyčistená od náletových drevín a žiaľ došlo aj k zarovnaniu hrobových polí. V súčasnosti tak už nie je možné identifikovať presnú polohu jednotlivých hrobov. V strede cintorína bol osadený veľký železný kríž. Na ploche cintorína sa aj v súčasnosti nachádza pomník svätca. Do budúcnosti by bolo vhodne v blízkosti cintorína osadiť informačnú tabuľu informujúcu o vojenskom cintoríne, ale aj o tuhých bojoch, ktoré sa odohrali aj v priestore kláštora baziliánov