História

Doteraz najstaršia písomná správa o obci pochádza z roku 1478. Dedina dlhodobo patrila do humenského panstva Drugethovcov. Po Drugethovcoch v roku 1656 získali obec predstavitelia šľachtického rodu Szirmay. Koncom 19. storočia mal v Krásnom Brode najväčší majetok knieža Reuss XXIV. a Kazimír Wollman, ktorý v roku 1896 dal na okraji krásneho parku postaviť kaštieľ v historizujúcom slohu. Nemými svedkami prvej svetovej vojny dodnes zostali tri zrekonštruované cintoríny, v ktorých je pochovaných 1971 ľudí. Po oslobodení v roku 1944 začalo obdobie novodobých premien obce. Opravou starých a budovaním nových domov či ciest sa menil vzhľad dediny. Prínosom bola výstavba novej budovy základnej a materskej školy, prestavba budovy miestneho národného výboru, regulácia toku potoka Rokytovka a výstavba dvoch nových mostov. V 50. rokoch minulého storočia v miestnom kaštieli sídlilo lesnícke učilište a v prvej polovici 60. rokoch 20. storočia v jeho priestoroch sídlilo Múzeum ukrajinskej kultúry. Od roku 1964 do roku 1990 boli k obci pripojené Rokytovce, obec ležiaca severne od Krásneho Brodu. Dominantou obce je kultúrny dom (nachádza sa tu moderná sála s kuchyňou, obradná sieň, kancelária obecného úradu a podnikateľské priestory). V súčasnosti miestna samospráva pracuje na napĺňaní jednotlivých zámerov v rámci Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce z roku 2004. Konkrétne ide o oblasť investícií do miestnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti, o zvyšovanie kvality spoločenského života a podnikania, o skvalitňovanie životného prostredia a o rozvoj cestovného ruchu i rozširovanie ponuky služieb. Na svoje aktivity samospráva získava aj mimorozpočtové zdroje. Dynamický rozvoj obce sa nezastavil ani po spoločensko-politických zmenách, ktoré odštartovala „nežná revolúcia“ v novembri 1989. Obec, ktorá už mala verejný vodovod, bola splynofikovaná a vďaka úspešnosti vo viacerých projektoch a vlastným finančným prostriedkom sa miestnej samospráve podarilo vybudovať dva tenisové kurty, štyri bytové jednotky v rómskej osade, zrekonštruovať miestne komunikácie, vybudovať prístupovú cestu k rómskej osade, odvodniť miestne komunikácie, vybudovať tretí most cez miestny potok, zrekonštruovať tri vojenské cintoríny z 1. svetovej vojny, zrekonštruovať pamätník obetiam 2. svetovej vojny a jeho areál, zrealizovať projekt Internet v Krásnom Brode a v jeho okolí, vybudovať Dom smútku, viacúčelové ihrisko s umelým povrchom a vybudovať novú reguláciu miestneho potoka. Veľmi dôležitú úlohu v živote našich predkov zohrávalo náboženstvo. V Krásnom Brode najpravdepodobnejšie v 15. storočí postavili chrám východného obradu a vznikla tu farnosť s dreveným chrámom. V 17. storočí miestny správca farnosti prijal úniu a nasledovali ho aj jeho veriaci (únia bola uzavretá 24.4.1646 v hradnej kaplnke Drugethovcov v Užhorode). Začiatkom 19. storočia (1807) farníci, za materiálnej pomoci patróna, postavili nový murovaný klasicistický Chrám svätého Jána Krstiteľa. Drevená pravoslávna cerkov z 30. rokov 20. storočia bola v roku 1972 zbúraná a na jej mieste je pravoslávny kríž. V súčasnosti pravoslávnym veriacim slúži v roku 1997 vybudovaný pravoslávny Chrám sv. Jána Krstiteľa.

HOSPODÁRSKO-SOCIÁLNE POMERY, VÝROBNÁ ČINNOSŤ, SLUŽBY A POĽNOHOSPODÁRSTVO Obyvatelia Krásneho Brodu sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, chovom dobytka a taktiež oviec. Zdroj obživy nachádzali ako drevorubači v okolitých lesoch. Vlnu z oviec využívali obyvatelia obce na doma vyrobené vlnené sukno, ktoré bolo treba valchovať, tj. splsťovať. To nasvedčuje tomu, že už v 18. storočí v obci pracovala valcha. Pozitívne ovplyvnila vývoj obce výstavba železničnej trate Michaľany – Michalovce – Humenné – Lupkovský tunel – Halič v 70. rokoch 19. storočia, ktorá prechádza i cez krásnobrodský chotár. Od roku 1892 sa v obci spracovávala ropa. Popri rafinérii ropy tu bol aj kameňolom na flyšové pieskovce. Po roku 1945 pracovné príležitosti ponúkala aj miestna tehelňa (zanikla v roku 1979). Pracovala tu aj mliekareň, sódovkáreň a strojno-traktorová stanica. Počiatky Jednotného roľníckeho družstva (JRD) v obci sa datujú od roku 1948. Družstvo prešlo rozličnými transformáciami. Roľnícke družstvo zaniklo v roku 2003 a jeho nástupcom je firma DIEMIL, ktorá sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka. V súčasnosti v obci vyvíja činnosť niekoľko súkromných podnikateľov (opravy, služby, stolárstvo, drevovýroba, výroba plastových okien). Výhodou dediny je celkom dobrá infraštruktúra.

KAŠTIEĽ