Súčasnosť

Obec Krásny Brod patrí do okresu Medzilaborce v Prešovskom kraji. Nachádza sa v doline horného toku Laborca 3 km južne od Medzilaboriec v geomorfologickom celku Laborecká vrchovina. V severnej časti obce začína Kamjana – najznámejší horský masív v spomínanej oblasti (vo výške 433 metrov nad morom sa nachádza kóta Kameň s výraznou pieskovcovou skalou všeobecne známou pod názvom Čertov kameň). Z geologického hľadiska Kamjanu budujú výlučne flyšové horniny (pieskovce, zlepence, ílovce, ílovité bridlice...) vrchnej kriedy a paleogénu (druhohory a staršie treťohory). Z tohto materiálu sú tvorené aj pieskovcové skaly. Pod Čertovým kameňom je možné v teréne objaviť stopy po historickej úzkokoľajke, ktorá slúžila na dopravu dreva z okolitých lesov. Chotár obce je vo východnej a v juhovýchodnej časti zalesnený. Z hľadiska lesného krytu prevláda výskyt buka, hraba a nepôvodného smreka. V južnej časti chotára sa v povodí Laborca nachádzajú ložiská štrkopieskov a v juhovýchodnej časti chotára na Monastyri sú ložiská tehliarskej hliny. Rieka Laborec má režim typu odtoku typu dážďovo-snehového a na marec – máj pripadá najväčší podiel odtoku, ktorý potom nadobúda vzostup v mesiacoch október – december. Obyvateľom utkveli v pamäti povodne Laborca v rokoch 1965, 1980 a 2001. Cez rieku vedú dva mosty. Veľký most, ktorý vedie aj ponad železničnú trať je veľmi dôležitou spojnicou so stropkovskou a svidníckou oblasťou. Druhý most spája obec s časťou Monastyr. Obec udržiava pravidelné družobné styky s rovnomennou obcou Krasnobród v Poľsku. Pravidelné stretnutia a výmenné návštevy delegácií v oblasti kultúry i športu pomáhajú spoznávať život v týchto obciach..