Projekty

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Názov projektu: Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Názov projektu: Stretnutie rodákov obce Krásny Brod

Zabezpečenie individuálnej supervízie pre opatrovateľov/ky

Názov projektu: Krásny Brod - príprava monografie

"Poskytnutá dotácia bola použitá na prípravu monografie o obci Krásny Brod, t. j. zhromažďovanie, prípravu a spracovanie dokumentačných materiálov  obsahom ktorej je zdokumentovanie historického a kultúrneho bohatstva obce. Samotnou prepravou sa rozumie rozhovory so starými občanmi, pamätníkmi histórie, ich nahrávanie , zber fotografií, ich skenovanie ako aj samotná príprava 100 normostrán odborných  textov."

Názov projektu: Rekonštrukcia prístupovej komunikácie ku kultúrnej pamiatke v obci Krásny Brod


Názov projektu: Rekonštrukcia plynovej kotolne Obecného úradu Krásny Brod

Výzva - zverejnená 16.07.2021

Názov projektu: Krásny Brod - rozšírenie vodovodu

Informácia o zrealizovaní projektu

Informácia o zrealizovaní projektu