Monastyr Zoslania sv. Ducha

Krásny Brod je najstarším pútnickým miestom súčasnej prešovskej gréckokatolíckej eparchie. Monastyr Zoslania svätého Ducha (Monastyr Sošestvija sviatoho Ducha) v Krásnom Brode patrí medzi jeden z najstarších a najvýznamnejších monastyrov (monastyr – kláštor mníchov východného obradu) na Slovensku. Jeho začiatky sú však zahalené rúškom tajomstva, legiend a hypotéz (cyrilometodejská tradícia, počiatky kláštora v 14. storočí, zázračné uzdravenie slepého žobráka). Trikrát bol monastyr zničený (prvýkrát v roku 1603 grófom Valentínom Drugethom, druhýkrát počas stavovského povstania, ktoré viedol František II. Rákoczy v rokoch 1703-1711 a na dlhé roky pre monastyr sa stal osudným rok 1915, keď už murovaný chám i samotný monastyr boli zničené prechádzajúcim frontom). Kaplnka Pokrova, v ktorej od nepamäti bola umiestnená čudotvorná ikona presvätej Bohorodičky v barokovom tepanom striebornom obale, bola prebudovaná do terajšej podoby v roku 1759. V krásnobrodskom monastyri bol noviciát pre mladých kandidátov rehole baziliánov, filozofická a teologická škola. Za rok jej založenia sa považuje rok 1747 a trvala do roku 1820. Táto vysoká škola teológie, filozofie a ikonopiseckých štúdií mala veľký význam. V roku 1998 začala rehoľa baziliánov s výstavbou nového monastyra. Aby sa zachovali staré historické ruiny, nový baziliánsky monastyr je vybudovaný severovýchodne od zrúcanín kláštorného chrámu a bol posvätený 2. júna 2002. V krátkom čase severne od historického miesta vyrástol i nový chrám, ktorý bol posvätený 7. júna 2009. Odpustové slávnosti sa v Krásnom Brode konajú každoročne na sviatok Zoslania svätého Ducha (v júni), na sviatok Blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča (v júli) a na sviatok Pokrovu – Ochrany presvätej Bohorodičky (v októbri). V evidencii nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok sú z Krásneho Brodu zapísané ruiny kláštora baziliánov, pôvodná kaplnka kláštora, gréckokatolícky chrám a kaštieľ s parkom.